Przepisy BHP, a wysoka temperatura w miejscu pracy

W przypadku gdy praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest bez przerwy wyższa niż 30oC obowiązkiem pracodawcy jest gwarancję łatwo dostępnego pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku pracowników. Praktycznie kłopotem może okazać się prawidłowe rozszyfrowanie, co twórcy przepisu mieli na pomysłu posługując się zwrotem ,nieustająco wyższa niż 30oC”. Czy chodzi tu o temperaturę systematycznie wyższą poprzez pełny rok kalendarzowy? Czy może chodzi o temperaturę ciągle wyższą przez przekształcenie roboczą, w przypadku gdy nie w każdym miesiącu temperatura przekracza wspomnianą wartość graniczną?

Ułomnością obowiązujących regulacji w zakresie temperatur w miejscu pracy jest brak jednoznacznego określenia temperatury maksymalnej, w jakich praca może być wykonywana. Bardzo trudno na pewno uznać, że wartością graniczną w tym zakresie jest temperatura ścinania się białka wchodzącego w skład ludzkich tkanek. Nie zmienia to faktu, że cześć zleceń wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30oC. W takiej sytuacji, o ile powyższa temperatura jest spowodowana procesami technologicznymi i jednocześnie przywołana wartość temperatury jest nieustannie wyższa, wówczas zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie łatwo dostępnego pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku pracowników.

Samo zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w stoły , a oprócz tego krzesła z oparciami spełniające wymagania ergonomii to nie wszystko. Pomieszczenia muszą być klimatyzowane, za wyjątkiem pomieszczeń wykorzystanych do wypoczynku dla pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych.

Przesłanki obligujące pracodawcę do zapewnienia pomieszczenia klimatyzowanego

W kontekście obowiązku pracodawcy obietnice pracownikom klimatyzowanego pomieszczenia zasadnicze są dwie przesłanki:

1)      temperatura powinna być bez ustanku wyższa niż 30oC,

2)      źródłem temperatury powinny być realizowane przez pracodawcę procesy technologiczne.

Postanowienie czy temperatura wyższa niż 30oC ma związek z procesami technologicznymi nie jest w typowych przypadkach szczególnym dylematem. Co jednakże kryje się pod zwrotem ,jest bez przerwy wyższa”? Tego przepisy nie wyjaśniają. Powstają zatem pytania:

– czy obowiązek zapewnienia pomieszczenia klimatyzowanego dotyczy sytuacji kiedy na każdej wyedytowaniu roboczej poprzez okres pełnego roku kalendarzowego temperatura w związku z procesami technologicznymi w pomieszczeniach pracy przekracza 30oC?

– czy ma możliwość chodzi tu również o sytuację, kiedy to temperatura w pomieszczeniach przekracza 30oC poprzez całą dniówkę roboczą, jednak jedynie przykładowo w okresach letnich?

Temperatura w pomieszczeniach nieustannie wyższa  niż 30OC – czyli jak długo?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy uznać, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pomieszczeń klimatyzowanych nawet w przypadku gdy temperatura powyżej 30oC  występuje poprzez całą przekształcenie roboczą jedynie w paru miesiącach w roku kalendarzowym. Tym samym określenie ,jest stale wyższa” w stosunku do granicznej wartości temperatury nie powinno być interpretowane wąsko, jako sytuacja w której temperatura powyżej 30oC dotyczy każdej zmiany roboczej poprzez pełny rok.

Stanowisko inspektora PIP

Warto być świadomym, że obowiązek zapewniania pomieszczeń klimatyzowanych sprawdzany jest poprzez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Mogą oni – jako organy niezależne – dokonywać samodzielnej interpretacji zwrotu ,stale wyższa niż 30oC”. Z uwagi fakt, że przepisy prawa pracy, w tym z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, w nieuregulowanym w zakresie powinny być interpretowane na korzyść pracowników istnieje duża szansa, że inspektor pracy uzna, iż temperatura ,stale wyższa” to temperatura przekraczająca wartość graniczną w pełnym wymiarze czasu pracy – która nie musi jednak być taką przez cały rok kalendarzowy.

Dodaj komentarz